Reklamacje

Reklamacje dotyczące przesyłek kurierskich

konieczne do przyjęcia reklamacji jest sporządzenkie protokołu reklamacyjnego wraz z kurierem w momencie otrzymania paczki.

 

Reklamacje dotyczące jakości produktu

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wysłanie maila na adres druk@drukowalscy.pl oraz dostarczenie reklamowanego zamówienia na adres Drukarni: Piękna 14, 35-242 Rzeszów, na koszt Klienta.
Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 14 dni od daty zmiany statusu zamówienia na zakończone.
Drukarnia rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta.
Reklamacje przyjmowane są w Dni Robocze do godziny 12:00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym Dniu Roboczym.
W przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Klient w pierwszej kolejności może domagać się wymiany wadliwego zamówienia na wolne od wad albo usunięcia wady. Dopiero wtedy, gdy wymiana wadliwego zamówienia na wolne od wad albo usunięcie wady okaże się niemożliwe albo będzie wiązało się dla Drukarni z nadmiernymi kosztami, Klient będzie mógł domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość zamówienia z wadą pozostaje do wartości zamówienia bez wady. 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia j a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja do 2 mm,
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): do 1 mm,
d) różnice ilościowe i jakościowe zamówienia: nieprzekraczające + / - 5% zamówienia,
e) przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm.
f) wymiar produktów wielkoformatowych + / - 5% rozmiaru.

Drukarnia drukowalscy.pl dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.

Formularz Reklamacji Towarów
  •