Regulamin

Strona internetowa 'drukowalscy.pl’, prowadzona jest pod firmą F.H.U. ŁUKASZ KOWALSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8133472570 REGON 180406544. Kontakt z drukowalscy.pl odbywa się za pośrednictwem: a) poczty elektronicznej na adres druk@drukowalscy.pl
b) telefonicznie pod numerem 17 250 99 23
c) pisemnie na adres: F.H.U. ŁUKASZ KOWALSKI, Piękna 14, 35-242 Rzeszów.

§1 Definicje

1. Sprzedawca/Drukarnia – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. Łukasz Kowalski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8133472570 REGON 180406544.
2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym drukowalscy.pl
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Panelu Klienta.
8. Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
11. Dni robocze- wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
12. Czas realizacji zamówienia- czas, po zaakceptowaniu projektu, w którym Sprzedawca przygotuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
13. Czas dostawy- czas pomiędzy wydaniem przesyłki przewoźnikowi a doręczeniem przesyłki Klientowi.
14. Panel Klienta- baza zawierająca dane Klienta, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Platformy, dane dotyczące wpłat.  
15. Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz.121 z późn. zm.).
16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2013 poz. 1422 z późn. zm.). 17. Ustawa o ochronie danych osobowych- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1977 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

§2 Rejestracja Panelu Klienta

1. Sklep drukowalscy.pl umożliwia złożenie zamówień na usługi poligraficzne, drukarskie, introligatorskie, reklamowe itp.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.   3. Składanie zamówień za pośrednictwem Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Komputer klasy PC b) Łącze internetowe c) Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script np: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla FireFox (min. wersja 10).
4. Aby założyć Konto Panel Klienta, należy uruchomić stronę internetową: http://www.drukowalscy.pl i zarejestrować się.
5. Przy rejestracji należy podać następujące dane: a) imię I nazwisko lub nazwę firmy, b) adres, c) adres e-mail, d) NIP (w przypadku Przedsiębiorcy), g) numer telefonu.
6. W formularzu rejestracyjnym Klient powinien wypełnić także pola: a. akceptacji Regulaminu Platformy, b. akceptacji zapoznania się z polityką prywatności.
7. Zakładając Panel Klienta, Klient nadaje hasło dostępowe, które będzie służyło do logowania się do Konta.
8. Po założenia Panelu Klienta konto staje się kontem aktywnym.
9. W przypadku nieprawidłowości danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, Sprzedawca może odmówić aktywacji Konta Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany, za pośrednictwem e-maila, podanego przez niego w formularzu rejestracyjnym.
10. Założenie Konta Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności Platformy, są nieodpłatne.
11. Po aktywacji Konta Klienta, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym: a) nazwa Klienta – adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, b) hasło dostępowe nadane przez Klienta.
12. W celu usunięcia Konta Klienta z Platformy, należy wysłać na adres e-mail Sprzedawcy prośbę o usunięcie Konta. E-mail powinien być wysłany z adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Spółkę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Spółka może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
2. Po wybraniu prodkutu, jego właściwości oraz dodania pliku z projektem (w przypadku posiadania) , Klient zostaje przekierowany do Koszyka, gdzie może wybrać metodę płatności oraz sposób dostawy, a także podać adresy, na jakie ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.
3. Kliknięcie przycisku “złóż zamówienie” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres. Wiadomość jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
a) numer zamówienia,
b) planowany termin zakończenia usługi,
c) podsumowanie przedmiotu zamówienia,
d) metodę oraz kwotę przesyłki,
e) jeśli nie wgrano plików przypomnienie o uzupełnieniu.
4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie drukowalscy.pl (dla zleceń opłaconych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu „Przelewy24” oraz „PayU”).
5. Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Drukarnią Umowy sprzedaży oraz dla Zleceń już opłaconych lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.
6. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
7. Zamówienie, które nie zostało opłacone lub jest „za pobraniem”, ale nie dokonano w nim akceptacji plików, ważne jest przez 30 dni, po upływie których zostanie automatycznie usunięte z konta użytkownika.
8. Z klientami, którzy złożyli zamówienie i je opłacili, ale nie dokonali akceptacji plików, do 30 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, skontaktuje się Pracownik w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
9. Dokonanie płatności możliwe jest przed akceptacją plików graficznych. W ciągu siedmiu dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie, drukowalscy.pl wystawi fakturę zgodnie z przyjętymi zasadami księgowymi.

§4 Płatności i ceny

1. Wszystkie ceny towarów i usług dodatkowych zamieszczone na stronie internetowej drukowalscy.pl:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT.
2. Płatność w ramach Sklepu drukowalscy.pl można zrealizować w następujący sposób, wybrany przez Klienta: a) przelew internetowy,
b) przelew na podstawie faktury pro-forma,
c) za pobraniem.
3. Drukarnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzania zmian w cenach w ramach akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny usług dla zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych.
4. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
6. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-616 Poznań, NIP: 779 23 08 495, REGON 300523444, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000274399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych (słownie: cztery miliony złotych 00/100), na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
7. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
8. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu drukowalscy.pl, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania faktury proformy, logując się na swoje Konto.

§5 Czas realizacji zamówienia Dostawa

1. Przy każdym towarze i usłudze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas od złożenia zamówienia przez Klienta do przekazania zamówienia przewoźnikowi realizującemu dostawę. Uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na usługi o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest wówczas na podstawie usługi o najdłuższym czasie realizacji.
2. Przewidywany czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn, za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności np. nadzwyczajnych warunków atmosferycznych. W takiej sytuacji, Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia.
3. W przypadkach, o których mowa w § 5.2 Regulaminu, Drukarnia o powstałym opóźnieniu poinformuje Klienta niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny powodującej opóźnienie, w formie e-mailowej, na adres Klienta podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
4. Czas dostawy, tj. czas pomiędzy wydaniem przesyłki przewoźnikowi a doręczeniem przesyłki Klientowi, w przypadku przesyłek w postaci paczek to okres 2 dni roboczych natomiast dla przesyłek paletowych do 3 dni roboczych, a paletowych niestandardowych 6 dni roboczych.
5. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b) w siedzibie Drukarni.
6. Ze względu na rodzaj zamówienia, Drukarnia zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem na adres podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
7. Zamówienie jest dostarczane na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
8. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówienia, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym sporządzić stosowny protokół w obecności przedstawiciela przewoźnika podczas odbioru towaru.
9. Drukarnia nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówienia przechodzi na Klienta z chwilą wydania zamówienia Klientowi. Za wydanie zamówienia Klientowi uważa się także jego powierzenie przewoźnikowi, niezalenie od tego, czy przewoźnik został wskazany przez Drukarnię, czy przez Klienta.

§6 Reklamacje

1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wysłanie maila na adres druk@drukowalscy.pl oraz dostarczenie reklamowanego zamówienia na adres Drukarni: Piękna 14, 35-242 Rzeszów, na koszt Klienta.
2. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 14 dni od daty zmiany statusu zamówienia na zakończone.
3. Drukarnia rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta.
4. Reklamacje przyjmowane są w Dni Robocze do godziny 12:00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym Dniu Roboczym.
5. W przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Klient w pierwszej kolejności może domagać się wymiany wadliwego zamówienia na wolne od wad albo usunięcia wady. Dopiero wtedy, gdy wymiana wadliwego zamówienia na wolne od wad albo usunięcie wady okaże się niemożliwe albo będzie wiązało się dla Drukarni z nadmiernymi kosztami, Klient będzie mógł domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy
6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość zamówienia z wadą pozostaje do wartości zamówienia bez wady. 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia: a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja do 2 mm,
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): do 1 mm,
d) różnice ilościowe i jakościowe zamówienia: nieprzekraczające + / – 5% zamówienia,
e) przy lakierowaniu UV wybiórczym – pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm.
f) wymiar produktów wielkoformatowych + / – 5% rozmiaru.
9. Drukarnia drukowalscy.pl dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.

§7 Dane osobowe

1. Zakładając Konto Klienta, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Drukarni drukowalscy.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów założenia, aktywacji i administrowania Panelem Klienta, a także realizacji zamówień. Zgoda obejmuje udostępnianie danych osobowych partnerom handlowym Drukarni w celu administrowania Panelem Klienta i realizacji zamówień. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia założenie, aktywację i administrowanie Panelem Klienta, a także realizację zamówień. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych, a także za podanie danych osobowych, do których przetwarzania nie był uprawniony.
2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., jest F.H.U. ŁUKASZ KOWALSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8133472570 REGON 180406544.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Drukarnię lub partnerów Drukarni, w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach udostępnionych przez Drukarnię. 5. Klient ma prawo wglądu do danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.